Descripció

La modalitat de relleus està pensada per aquells que volen una jornada inesborrable creuant els paisatges fantàstics de les comarques gironines i el Vallespir amb els amics. Hi ha la sub-modalitat d’equip de dues, tres o quatre persones i la sub-modalitat corporate pensada per empreses que tenen equips d’esportistes que volen córrer per la seva empresa. 
 

Cada tram en la modalitat de  relleus té un tipus de paviment predominant que permet que es pugui fer amb una bicicleta determinada:

Primer relleu (Girona-Calonge): Tram de carril bici de sorra: bicicleta de muntanya, de gravel o ciclocross

Segon relleu (Calonge-La Jonquera): Tram de pistes forestals: bicicleta de muntanya, de gravel o ciclocross

Tercer relleu (La Jonquera-Olot): Tot i tenir algun tram de sorra majoritàriament és asfaltat: bicicleta de carretera

Quart relleu (Olot–Girona): tram carril bici de sorra: bicicleta de muntanya, de gravel o ciclocross

 

La modalitat de relleus, a més del temps límit de pas, incorpora una normativa relacionada amb els horaris de sortida dels relleus. Per evitar velocitats massa altes i la conducció temerària pels trams de via verda, molt utilitzats per tot tipus d’usuari, s’instauren uns horaris de sortida mínims dels diferents punts de relleu.

Llicència ciclista obligatòria

Podeu contractar una llicència temporal a través de l’organització. Cost 2 euros (half – relleus) o 4 euros (non-stop)

Contractació a través de info@gioutdoor.com

 

Transpyr Backroads (www.transpyroad.com), el repte de creuar els Pirineus de costa a costa en només set dies de ciclisme de carretera, ofereix un preu especial per a inscrits a THE PIRINEXUS 360 CHALLENGE (informació aquí: info@transpyr.com)


Més informació

  • Corporate Challenge
  • Finishers
  • Reglament
  • Inscripcions

En la modalitat de relleus hi ha la possibilitat d’inscriure equips d’esportistes que volen córrer per la seva empresa.

Tots els equips de relleus que acabin el repte tindran un petit trofeu de record d’aquest dia tan especial.

ARTICLE 1. Aquesta primera versió de reglament pot ser completada o modificada per l’organització si ho o considera necessari i justificat. La versió definitiva serà publicada en aquesta pàgina i distribuïda a tots els participants amb antelació suficient.

ARTICLE 2. GIOUTDOOR presenta THE PIRINEXUS 360 CHALLENGE (en endavant P360). 

 

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE L’ESDEVENIMENT

ARTICLE 3. P360 2018 se celebrarà el 9 de juny i recorrerà a grans trets la ruta PIRINEXUS en sentit antihorari. Els participants hauran d’acreditar-se el dia abans, 29 d’abril,  a la ciutat de Girona, a un lloc a determinar.

ARTICLE 4. L’esdeveniment P360  està formalment considerat com  un  brevet ciclista, tal com ho estipula la ACP i la Federació Catalana de Ciclisme i per tant no entra a la categoria de cursa ni marxa cicloturista. Es tracta d'un repte personal o prova amb un mateix, on no es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les vies i per tant cada ciclista està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents a Catalunya i a França, com també qualsevol altra normativa vigent al llarg del recorregut previst per l’organització . Per això mateix les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar lliurement al seu criteri i discreció.

ARTICLE 5. Ni el promotor, ni l’organitzador tècnic de l’esdeveniment podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs de l’esdeveniment  P360 .

ARTICLE 6. En el supòsit que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna de les normes incloses en la Llei de Seguretat Vial i en el Reglament General de Circulació, aquest perdrà automàticament la seva condició de participant de la P360 i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a  Finisher  de l’esdeveniment.

ARTICLE 7. Malgrat les característiques pròpies de la prova exposades anteriorment, l’organització podrà determinar mesures de control i intervenció sobre el grup ciclista a fi i efecte d’un millor desenvolupament de l’activitat. Aquestes mesures poden ser conegudes i explicades als participants amb anterioritat al començament de la prova, o bé es podran decidir i implementar sobre la marxa. El criteri general a seguir és que qualsevol participant s’encomana a seguir escrupolosament qualsevol indicació de personal degudament acreditat i equipat com a membre de l’organització.

ARTICLE 8. L’esdeveniment P360 és una activitat de resistència física considerada d’alta dificultat donades les seves característiques de prova continua –non-stop-  on cal cobrir un itinerari ciclista sobre diferents tipus de paviment d’ aproximadament 350 km de recorregut i més de 3.000 metres de desnivell acumulat (modalitat Non-Stop) en condicions de semi-autosuficiència, és a dir, amb suport limitat per part de l’organització i d’equips de suport externs.

 

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

ARTICLE 9. Per tal de prendre part a l’esdeveniment P360 caldrà prèviament haver-s’hi inscrit, fet que caldrà realitzar a través de la pàgina web pròpia de l’esdeveniment  www.thepirinexus360.com o per possibles canals alternatius a determinar.

ARTICLE 10. Per tal de prendre part a l’esdeveniment P360 caldrà tenir com a mínim 18 anys i estar en disposició d’una llicència en vigor lliurada per qualsevol federació ciclista afiliada a la UCI. L’organització podrà eventualment oferir una llicència vàlida per la durada de la prova. 

ARTICLE 11. Es pot optar a participar a la P360 sota dues fórmules: NON-STOP i RELLEUS. La modalitat de participació NON-STOP es basa en la participació individual o en bicicleta tàndem (2 ciclistes) on cal cobrir tot el recorregut previst per l’organització dins un termini horari màxim. La modalitat de participació RELLEUS es basa en la participació per equips formats per 2, 3 o 4 ciclistes on cadascun dels quals cobreix un o més trams del recorregut previst per l’organització dins un termini horari màxim.

ARTICLE 12.  Tots els participants inscrits a la P360 (NON-STOP I RELLEUS) disposaran d’un màxim de 20 hores per a completar el recorregut. Hi haurà controls de pas durant el recorregut amb un temps màxim de pas. Superat aquest temps, els participants seran convidats a abandonar l’activitat i l’organització procedirà al desmuntatge dels dispositius i instal·lacions de l’esdeveniment. En qualsevol cas, un participant que superi aquests límits horaris es considerarà fora de participació i per tant de l’empara de l’organització, i no podrà optar a ser considerat  Finisher de la  P360 .

L’organització també col·locarà diferents controls de pas sorpresa al llarg del recorregut.

ARTICLE 13. En la modalitat de participació RELLEUS, en el supòsit que per qualsevol motiu un integrant de l’equip no arribi a temps al punt de canvi de relleu, el seu company, rellevista següent, podrà continuar la marxa però havent d’esperar a l’hora de tancament de l’estació de control. En aquest supòsit, els integrants de l’equip afectat no podran optar a ser considerats  FINISHERS  de la  P360.

Els relleus entre els membres integrants de cada equip es realitzaran únicament en els llocs i de la manera prevista per l’organització. L’organització disposarà els diferent trams equivalents als relleus de manera que, en la mesura del possible, coincideixin amb una tipologia idònia de bicicleta d’entre les opcions valides per prendre part a la P360. Per aquest motiu, el recorregut previst per les modalitats NON-STOP i RELLEUS podrà diferir en algun punt.

ARTICLE 14. L’organització podrà establir mesures per controlar el potencial risc derivat de circular  a altes velocitats. Aquestes mesures seran més importants en la modalitat RELLEUS, atès que en aquesta modalitat la dificultat física és molt menor que en la NON-STOP i la probabilitat d’incidents en vies obertes al trànsit i altres usos, major.

ARTICLE 15. Recomanem que els  participants a la P360 en la modalitat de Non-Stop disposin d'un EQUIP DE SUPORT compost per una o dues persones que s’encarreguin d’assistir el ciclista durant la seva participació a la P360. Es desplaçaran amb un vehicle privat i tindran accés a alguns punts del recorregut per proporcionar aliment, recanvi de roba i medicació (en cas necessari). L’assistència haurà de respectar les normes de circulació i estacionament de cada municipi. L’equip de suport no opta a trofeu Finisher.

ARTICLE 16. Les bicicletes admeses per prendre part a la P360 seran totes aquelles que no disposin de cap tipus d’ajuda externa al pedaleig, incloent els tàndems. 

 

SEGUIMENT I VALIDACIÓ DEL RECORREGUT

ARTICLE 17. Pel que fa al seguiment del recorregut previst per l’organització, l’activitat seguirà majoritàriament la ruta PIRINEXUS en sentit horari i es podrà seguir combinant la senyalització sobre el terreny i la tecnologia GPS. En aquells trams que l’itinerari no seguís la ruta PIRINEXUS, tot i que sempre es pot seguir amb l’aparell GPS, l’organització podrà senyalitzar sobre el terreny amb un material del qual s’informarà oportunament als participants. Els equips de la modalitat RELLEUS podran disposar d’un sol aparell GPS, si ho prefereixen.

ARTICLE 18. Per tal de validar el seguiment del recorregut es combinaran els sistemes de control: enregistrament del recorregut amb GPS, segellat del carnet de ruta en els diferents controls de pas.

Pel que fa a l’enregistrament del recorregut amb GPS, el sistema es basa en l’obligatorietat per part de qualsevol participant de portar un aparell GPS amb l’opció d’enregistrament configurada, i la possibilitat de l’organització, suportada pel reglament, de demanar a qualsevol participant i en qualsevol moment l’aparell GPS per a la seva supervisió.

Pel que fa al segellat del carnet de ruta, el sistema es basa en el lliurament previ per part de l’organització a cada participant d’un carnet de ruta personal de la P360, on en diferents controls disposats al llarg del recorregut, l’organització hi anotarà l’hora de pas i el segellarà com a prova de pas per aquell punt.

Pel que fa als controls de pas, aquest sistema consistirà en la disposició sobre el terreny al llarg del recorregut de diferents controls per verificar que els participants segueixen escrupolosament l’itinerari previst per l’organització. Els controls de pas podran ser coneguts –comunicats als participants- o desconeguts -no comunicats als participants- .

 

RECONEIXEMENTS

ARTICLE 19. Per tal que un participant o un equip de relleus sigui considerat Finisher de la P360 caldrà haver complimentat tot el recorregut previst per l’organització en el termini màxim de 20 hores.

ARTICLE 20. La utilització de GPS serà obligatòria per a tots els ciclistes i haurà d’estar configurat de manera que enregistri la totalitat del recorregut realitzat en una freqüència mínima de 100 metres. És responsabilitat de cada participant el poder lliurar en qualsevol moment a l’organització l’aparell GPS amb el recorregut enregistrat.

 

MATERIAL OBLIGATORI I MATERIAL RECOMANAT

ARTICLE 21. El material obligatori per participant consisteix en: Telèfon mòbil, aparell receptor GPS,(degut a la llarga durada de l’esdeveniment es recomana una bateria externa suplementària), llicència ciclista, manta tèrmica, jaqueta impermeable,  il·luminació (llum davant i darrera) i mig litre de líquid. En la modalitat NON STOP, en cas que hi hagi equip de suport, haurà de portar els mapes oferts per l’organització, l’acreditació del vehicle, un telèfon mòbil i una farmaciola d’emergència.

ABANDONAMENTS                                         

ARTICLE 22. En cas de que un participant es vegi obligat o desitgi abandonar l’esdeveniment P360, tindrà l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible a l’organització. 

ARTICLE 23. L’organització no es farà càrrec de traslladar els participants que abandonin, aquesta és una funció de l’equip de suport obligatori.

ARTICLE 24. En el moment que qualsevol participant abandona, aquest accepta la situació de fora de participació i que, per tant, assumirà qualsevol conseqüència derivada de la seva retirada, com és la renúncia a les prestacions a que dóna dret la inscripció a la P360

ARTICLE 25. L’organització tindrà la potestat de retirar de la participació o aturar  temporalment aquells participants la condició dels quals pugui suposar un risc per a la seva salut o la dels altres.

ARTICLE 26. Qualsevol participant s’obliga a prestar auxili a aquells altres participants que puguin requerir de socors derivats d’una situació delicada de qualsevol naturalesa o d’un accident. 

 

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

ARTICLE 27. L’organització, amb la finalitat de garantir un bon ambient general a l’esdeveniment, i la igualtat d’oportunitats per a tots els participants d’assolir el seu repte personal, podrà retirar de la participació o imposar penalitzacions a participants en base a una taula de motius de desqualificació i de penalització que serà publicada amb antelació al començament de la P360.

ARTICLE 28. Qualsevol participant a  la P360, ja sigui a la modalitat NON-STOP o RELLEUS, admet, pel sol fet d’inscriure’s, que coneix i accepta sense reserves el present reglament. En el supòsit que algun participant no respecti qualsevol article , incorrerà  en penalitzacions la naturalesa de les quals serà a discreció de l’organitzador, podent a arribar a la pèrdua de la seva condició de participant de la P360 i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a Finisher de l’esdeveniment.

 

CANVIS SUBSTANCIALS I SUSPENSIÓ DE L’ESDEVENIMENT

ARTICLE 29. L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis importants en la naturalesa de l’esdeveniment o en el reglament per causes de força major, podent arribar a la suspensió de la P360. Si per causes de força major alienes a la seva voluntat, argumentades i justificades degudament, s’arribés a l’extrem de la suspensió de l’esdeveniment, els drets d’inscripció no serien retornats.

 

RESPONSABILITAT

ARTICLE 30. Les persones inscrites, participen a la P360 sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta activitat, i són els únics responsables del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, alliberen explícitament els promotors i els organitzadors de la P360 de qualsevol responsabilitat per accidents i eventualitats que es puguin derivar de la seva participació.

ARTICLE 31. L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels seus objectes personals.

PREU: 150 EUROS per equip


Inscriure’m ara!
 

La inscripció inclou: 

Track recorregut The PIRINEXUS 360 Challenge 2018

Quadern de ruta amb mapes i perfils

Dorsals

Obsequi de participació

3 avituallaments durant el trajecte i a l’arribada i 3 avituallaments d'aigua suplementaris.

Controls de pas

Assistència mèdica i rescat durant l’etapa

Accés a la fira i zona de serveis de Sea Otter Costa Brava-Girona

Trofeu finisher per a aquells equips  que facin tot el recorregut en les 20 hores estipulades 

Acreditació pel vehicle

Mapes de seguiment pels conductors

IVA (21%)

 

Acreditació 

Informarem properament

MULTIMÈDIA